George noory dating site

Policlinica ais alexandria

READ Vol. IftimoviciClinical and angiographic correlates of left ventricular aneurysm formation inpatients with myocardial infarction C. Călin, Cecilia Pătru, D. ManiţiuAlmanac cardiovascular risk scores.

The national society journals george noory dating site research that has driven recent advances in clinical cardiology Jill P. PellAlmanac adult cardiac surgery. Jurcuţ, Ruxandra Jurcuţ, C. TănăsescuCoronarography — is it a necessity before vascular surgery? Croitoru, D. Deleanu, Ş. Bubenek, S. Gherasim, C. Şerban, A. Matei, Ioana Smărăndiţa Lacău, A. Elkalout, D. DobreanuVascular Doppler: Bilateral stenosis of the internal carotid arteries Ileana ArsenescuCoronary Angiography: Coronary arteries — pulmonary artery fistulasassociated with coronary lesions A.

Negoiţă, L. Zarma, D. CapşaUpdates in Cardiology Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases the 2 nd part National and international cardiological agenda Instructions for authors Vol. XXII, Nr. ApetreiJocul ielelor la Daniel Danielopolu R.

IftimoviciDeterminanţi clinici şi angiografici ai prezenţei anevrismului de ventricul stângpostinfarct miocardic C. ManiţiuAlmanac scorurile de risc cardiovascular Jill P. PellAlmanac chirurgia cardiacă la adult Ben BridgewaterAfectarea vasculară la pacienţii cu sindrom antifosfolipidic:ce ar trebui să ştie cardiologul?

TănăsescuCoronarografia — o necesitate înaintea intervenţiei chirurgicale vasculare? DobreanuDoppler vascular: stenoze bilaterale de artere carotide interne Ileana ArsenescuCoronarografie: Fistule artere coronare — artera george noory dating site asociate cu leziunicoronariene A.

Right basepleuropulmonary adhesion page After the effort, in the recovery period, the terminal phase modifications still persists page MoldovaAssen R.

Opinions, ideas, results of studies published in the RomanianJournal of Cardiology are those of the authors and do not reflect the position and politics of the Romanian Society of Cardiology.

vtm in medical

Nopart of this publication can be reproduced, registered, transmitted under any form or means electronic, mechanic, photocopied, recorded without the previous written permission of the editor.

Avrig nr. ApetreiProgresul rapid cel puţin în ultimii ani privind diagnosticulși tratamentul afec ţiunilor cardio vas culare dar nu numai a fost posibil datorită cercetărilor fundamentaleși a celor clinice. Studiile sunt realizate de institutelede cercetare, spitale, universităţi și companiifarmaceutice. Pentru descoperirea unei noi metode detratament sau a unei noi metode de diagnostic este nevoie,uneori, de o colaborare strânsă între diferite specialităţi,între cercetători din lumea academică, cercetătoriși ingineri din lumea industriei farmaceutice și aindustriei metodelor de diagnostic.

george noory dating site

Promovarea noilor descoperiri se face prin multiplemetode: publicaţii, conferinţe, simpozioane, cursurietc. Industria este interesată de diseminarea cât mai ra -pi dă a noilor metode, implicându-se în acordarea desprijin financiar procesului de educaţie medicală continuă și întâlnirilor știinţifice cursuri, conferinţe naţionale, congrese…. În aceste condiţii, comunicărileștiin ţifice își pot pierde din obiectivitate, ceea ce ducela distorsiunea deciziei medicale.

Pe de altă parte, procesulștiinţific trebuie să fie credibil și transparent. Unalt aspect de care trebuie să ţinem seama este faptul căactivitatea știinţifică, în general, organizarea de congreseși manifestări știinţifice nu se poate george noory dating site fără sprijnulindustriei medicale.

george noory dating site

Pentru creșterea credibilităţii și diminuarea lipsei deobiectivitate în procesul diseminării unor rezultate alecercetării știinţifice, Societatea Europeană de Cardiologie SEC a publicat george noory dating site declaraţie care face referire larelaţia dintre asociaţiile medicale și industria medicalăîn ceea ce privește comunicările știinţifice și educaţiamedicală continuă 1iar Clubul Editorilor de reviste medicaledin Europa a redactat un material pe tema Conflictuluide interese CDI la publicarea unui articol înrevistele medicale 2.

Romanian Journal of George noory dating site apublicat în nr. Luscher,editorul șef al European Journal of Cardiology și A. Pintoși P. Vardas, viitorul președinte și președintele SocietăţiiEuropene de Cardiologie. În conferinţa sa, A. De Maria,subliniind că CDI este un subiect complex, a precizatcă CDI poate fi de natură financiară, profesionalăsau personală, iar acesta poate fi existent sau potenţial.

Termenul de conflict vine, așa cum afirmă ThomasLuscher în editorialul care comentează cele două materiale3de la cuvântul latinesc confligere care înseamnă aintra în coliziune, a se ciocni, a se izbi. Conflictul de interese CDI apare dacă un individsau o organizaţie george noory dating site implicate în mai multe activităţi,una dintre ele putând influenţa în mod nefavorabil altăacţiune.

Conflictul poate apărea la nivelul integrităţii știinţificea cercetării sau la nivelul succesului personal saufinanciar. ApetreiConflict of interestsrulun referent sau un editor are relaţii personale saufinanciare ce influenţează direct acţiunea sa.

Conflictul de interese nu înseamnă fraudă. Fraudase referă la modificarea unor date, la omisiunea altordate, la adăugarea unor date ce nu-i aparţin pentru aobţine rezultatul dorit. Sunt citate, de către T.

Luschercâteva exemple. Unul este a lui Don Poldermans, cunoscutcercetător în domeniul cardiovascular, care a introdusdate fictive într-o cercetare amendat în noiembrie de către Erasmus Medical Center, www.

Recommended

Sunt menţionate, deasemenea, cazul lui Andrew Wakefield de la UniversityCol lege London, vinovat pentru lipsă de onestitate șifraudă și cazul lui Diederik Stapel din Olanda, care afalsificat datele unor studii. Chestionarul, lacare am răspuns și noi, era organizat sub forma a george noory dating site de întrebări referitoare la: autori, referenţi șieditori. Au fost foarte rarecazurile de recuzare a referenţilor privind conflictulde interese.

Un aspect rămas total neclar este verificareadeclaraţiei de CDI. Cine, cum, prin ce mijloace sepoate face. Niciun jurnal nu are o politică de a controla,de a verifica cunoștință serioasă cu o femei inclus în declaraţie.

Se considerăcă cel care a declarat este onest și nu trebuie verificat. Uneori, lucrurile nu stau tocmai așa.

Alexandria policlinica

Se atrage atenţiaasupra faptului că, cei care au cea mai bună expertiză auși un george noory dating site ridicat de CDI. Dacă ne referim numaila medicamente, mulţi dintre cei care ţin conferinţe,care organizează cursuri, au participat ca investigatori,au condus la nivel naţional un anumit studiu sau facparte din steering committee privind un anumit studiu. Despre aceștia putem afirma george noory dating site și-au declarat CDI.

O problemă este și cât de george noory dating site să fie declaraţia privind conflictul de interese. Pe de altă parte, recunoaștem faptul că educaţia medicalăcontinuă, congresele naţionale, simpozioanelenaţionale și internaţionale, participările la congrese șichiar elaborarea de ghiduri de practică medicală nu sepot face fără costuri.

O mare parte din aceste costuri,atât la nivel european, cât și la nivel naţional, sunt suportatede industria medicală. Dar companiile privatesau cele naţionale dacă mai suntnu pot supravieţuisau nu pot avea un viitor decât dacă au un profit. Ele faceforturi, de înţeles, pentru promovarea pe toate căile aprodusului, pentru a fi cunoscut de medici. Informareacontinuă a cardiologilor este importantă pentru aoferi bolnavilor cele mai bune metode de diagnostic șitratament.

Societatea Română de Cardiologie SRC organizeazăanual un congres cu participarea unui număr de de medici cardiologi sau de alte specialităţiși o conferinţă a grupurilor de lucru cu participareaunui număr de aproximativ de cardiologi. Programulștiinţific și educaţional este făcut de un comitetștiinţific ales de board-ul SRC, din care nu face parteniciun reprezentant al industriei medicale.

În acest an,la Congresul de Cardiologie au fost un număr de decomunicări știinţifice selectate, s-au mai ţinut un numărde 80 de conferinţe și un northville dating de 12 simpozioanesatelit.

george noory dating site

Societatea Română de Cardiologie organizeazăanual cursuri referitoare la diferite aspecte alepracticii de cardiologie. Această activitate este organizatăindependent de SRC, iar costul este suportat dinfondurile societăţii primite, în cea mai mare parte, de laindustria medicală.

Prin această contribuţie financiară,industria medicală obţine dreptul de a prezenta produseleîn cadrul unui stand propriu și de a organiza simpozioanesatelit în cadrul congresului.

Simpozioaneleau rolul de a george noory dating site produsele companiei respectivepentru a le menţine competitive pe plan comercial.

Acest aspect, mai ales că cei care prezintă datele, speakerii,vorbesc pentru două-trei companii în aceste zile ,ca și sprijinul financiar indirect acordat societăţii, potintroduce anumite aspecte ce pot influenţa datele reale.

Toate acţiunile de ijl dating ale produselor industrieimedicale, inclusiv simpozioanele satelit numite și simpozioanede firmăsunt obligate să respecte reglementărileinternaţionale 5.

Riscul de a introduce o anumităfavorizare, preferinţă bias a unui produs în defavoareaaltui produs, nu se manifestă numai la simpozioanelesau cursurile organizate de companiile industriale,ci se poate manifesta și la cursurile universitare, lascri e rea articolelor știinţifice, în rezumatele trimise la Romanian Journal of CardiologyVol.

Educaţia medicală continuă, atât de importantăpen tru a menţine informarea medicilor la zi, este, dease menea, supusă acestui risc. Riscul trebuie cunoscutși asumat.

george noory dating site

Se discută astăzi despre limitarea sau excludereaindustriei medicale din procesul de EMC procescare a și început. Board-ul SEC 1 se întreabă dacăEuropa poate să adopte aceeași strategie. Răspunsul datde board-ul SEC este că deocamdată excluderea industrieimedicale din acest proces nu george noory dating site potrivită pentruEuropa. Dacă se va limita colaborarea cu indus triamedicală, vor creș te taxele, iar participarea la manifestărileștiinţifice va scădea mult, mai ales pentru tineriimedici.

george noory dating site

Această declaraţieeste valabilă și pentru ţara noastră. Relaţia noastră cuindustria medicală va continua, dar va trebui să acceptămreguli noi, reguli de tranparenţă și onestitate.

SECface în același material recomandări privind cerinţelepentru organizarea de congrese și cursuri educaţionale,pentru organizarea de expoziţii medicale, pentru simpozioanelesatelit, pentru obţinerea de granturi, pentruelaborarea ghidurilor de practică medical 1.

Toate acestecerinţe se impun a fi aplicate și de către Societatea Românăde Cardiologie începând cu acest an.

  • Volumul trombocitar mediu indica uniformitatea de marime a populatiei trombocitare.
  • Review-uri 0 I feel it is one of the best approaches I have found to grasp the most jarring enigma humanity has ever faced.
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?
  • Steven M. Greer | OZN Wiki | Fandom
  • Policlinica ais alexandria
  • Pagina inexistenta
  • Yakuza 3 ghid de dating
  • Doreen virtue-medicina-cu-ingeri

Pentru publicarea unui articol știinţific în revistelenaţionale de cardiologie se fac următoarele recomandări1 Autorii toţi autoriireferenţii, editorul revisteivor respecta standardele recomandate de InternationalCommittee of Medical Journal Editors 7. Dacă se publică studii sponsorizate de industrie,toţi autorii vor declara că au avut acces la toate dateleși că au beneficiat de libertate totală în interpretarearezultatelor.

george noory dating site

ApetreiConflict of interests3. Editorul șef, editorii și tot board-ul george noory dating site vorcompleta declaraţia de interes. Un conflict de interesmajor exclude posibilitatea de a fi editor saumembru în board. Toate manuscrisele vor fi trimise la un referent independent,fără numele autorilor. Referenţii vor completa declaraţia de interes și vordeclina invitaţia de a recenza articolul dacă au interesecomerciale sau academice referitoare la dateleși metodele folosite în articol.

În ceea ce privește autorii și cerinţele unei lucrări știinţificeoriginale, T. Menţionăm aici că Romanian Journal of Cardiologyrespectă o mare parte din aceste solicitări și, așa cumne-am angajat, în următoarele luni, vom introduce toatesolicitările recomandate de SEC. Se menţine încă oanu mită rezervă privind declaraţia de conflict de intereseca și cum cineva ar afla anumite secrete referitoarela persoana care face declaraţia.

Sunt convins că vomde păși astfel de interpretări și ne vom încadra în cerinţelefirești ale unei bune practici medicale și știinţifice. Conflict de interes: niciun conflict declarat.

Mai multe despre acest subiect