Datând pe omul leton,

Valters Ščerbinskis Silviu Miloiu coord. Smochinului nr. Premiera editorială marchează un eveniment important pentru ambele națiuni și oferă publicului românesc o șansă excelentă de a afla mai multe despre Letonia, ceea ce-i conferă o semnificație deosebită.

Trebuie subliniat faptul că această carte este rezultatul eforturi- lor comune ale unor binecunoscuți istorici din Letonia și România. Cooperarea lor constructivă se soldează cu o analiză echilibrată datând pe omul leton obiectivă a istoriei Letoniei, începând din timpurile preistorice și până în prezent, și cu includerea în paginile ei a celor mai recente achiziții ale cercetării academice.

Episcopii din Letonia şi Lituania au început vizita "ad Limina"

Mulțumesc consulului nostru onorific, Domnul Ioan Datând pe omul leton, pen- tru sprijinul său entuziast acordat acestei inițiative și aclam contribuția Asociației Dragostea dating pentru Studii Baltice și Nordice, precum și pre- stația coordonatorului, profesorul Silviu Miloiu, pentru finalizarea cu succes a acestui remarcabil proiect.

Deși parcurgerea cu mașina a drumului de la Riga la București ar de- păși cu ușurință durata unei zile, distanța măsurată în termenii istoriei noastre comune ne face mult mai apropiați, așa cum ne demonstrează această carte.

Prea adeseori țările noastre au fost atrase inexorabil către țărmuri aspre și nesigure, iar aceste evenimente și-au lăsat amprenta lor de neșters, modelând viziunea popoarelor noastre datând pe omul leton atașamentul față de pământul lor, însă călindu-le, totodată, caracterul. Am fost împreună când drumul a fost dificil și ne-am ridicat unii alături de ceilalți pentru libertate pe continentul nostru, pentru drepturile națiunilor de a-și exercita opțiunea lor democratică și, la fel, ambele popoare ne-am opus și am rezistat ideologiilor iraționale 5 greșite și tendințelor unor mari puteri de a-și impune voința și intere- sele lor asupra altora.

Acum, Letonia și România construiesc împreună securitatea și democrația în Europa, contribuie la unificarea nordului și a sudului Europei și călăuzesc această parte a continentului spre un viitor mai bun și mai stabil.

Istoria Letoniei

Sunt sigur că această carte va constitui un izvor benefic pentru toți cei care prețuiesc prietenia dintre Letonia și România și că va conso- lida odată mai mult perspectivele noastre comune care devin tot mai apropiate an de an.

Cei care ignoră vicisitudinile istoriei și nu se ridică la nivelul aș- teptărilor atunci când sunt confruntați cu provocările prezentului s-ar putea trezi în situația de a-și pierde conștiința trecutului, dar și de a nu mai întrezări o ieșire către viitor.

  1. Este vorba de două ţări cu un trecut recent dramatic şi care astăzi privesc cu speranţă la Uniunea Europeană din care fac parte din
  2. Letonia - Wikipedia

Istoria este un ghid; stimulează formarea oricărui caracter, ajutându-l să se maturizeze, să se dezvolte și să adopte deciziile corecte. Având în vedere acest lucru, vă urez ca lectura acestei cărți să vă îmbogățească orizonturile și să dobândiți o înțelegere reînnoită a țării mele. This is an important event for both of our nations and it provides an excellent opportunity for people in Romania to learn about Latvia in greater detail, and that is of tremendous significance.

It should be underlined that this book came about through the mutual efforts of well-known Latvian and Romanian historians.

Though it could easily take over a day to drive from Riga to Bucharest, the distance measured through common history makes us much closer and this book demonstrates it. Too often, our countries were pulled inexorably into harsh uncertain times and these events left their indelible imprints, datând pe omul leton the views of our people and the nature of their land, as well as adding to the strength of their character.

We have been together when the going was tough and we have sto- od up together for freedom on our continent, for the rights of nations to exercise their democratic choice, and we have both opposed and withstood misguided irrational ideologies and the tendency of certain great powers to impose their will and their interests on others. I am sure that this book will be a good source for all who value the friendship between Latvia and Romania and that datând pe omul leton will further reinforce our shared perspectives that are becoming closer year by year.

Those who ignore what was difficult in history and do not rise to the occasion when pressed by difficulties of the present may find them- selves with neither a past nor a future.

Ambasador, Republica Letonia sărbătorește Ziua Independenței la 18 noiembrie. Cum ați caracteriza pe scurt calea de dezvoltare a Letoniei în perioada de independență.

History is a guide; it fosters the formation of any character, helping it to mature, to grow and make the right decisions. With this in mind, I wish that you will come away en- riched by your reading, and datând pe omul leton a fresh understanding of my country. Edgars Peste 50 de site- uri single de dating, Foreign Minister of datând pe omul leton Republic of Latvia, and a historian by training 8 PREFAȚĂ Când în urmă cu un secol, în annus mirabilis al istoriei națiunii letone, la 18 noiembrieera proclamată independența de stat a Letoniei, o întreagă lume părea să se prăbușească și o altă ordine in- ternațională stătea să se nască.

Începând de la Marea Baltică, în Nord, și până la Marea Neagră, Marea Mediterană și Orientul Apropiat, în Sud-est, harta politică a lumii era redesenată pentru a face loc aspi- rațiilor naționale ale unor popoare doritoare să-și constituie propriile formațiuni statale care să le reprezinte în plan politic, cultural, social, economic și pe arena internațională, în conformitate cu noile doctrine ale autodeterminării naționale promovate în Statele Unite ale Americii de președintele Woodrow Wilson și în Rusia de Vladimir Ilici Lenin.

Imperii seculare se prăbușeau, ancorele bătrânului continent erau repoziționate pentru a susține noul echilibru continental pe cale de a se înfăptui. Cu toate acestea, în doar câțiva ani, până la sfârșitul anuluiceea ce inițial păruse o adevărată revoluție a statelor și frontierelor din regiunea Europei Central-Răsăritene, nu mai arăta la fel de impresionant. Dintre statele proclamate cu mult entuziasm la finele Marelui Război, numai o parte reușiseră să-și păstreze și să-și consolideze independența, în vreme ce altele, precum marea Ucraină, Georgia, Armenia fuseseră din nou aglutinate în noul imperiu rus renăscut sub hlamida roșie.

Dacă excludem Ungaria și Austria, puteri succesoare, în fond, ale marelui Imperiu Austro-Ungar, în regiunea central-răsăriteană a părții noastre de lume rămăseseră — ca moștenire a ideii naționale promovate la finele războiului — statele renăscute ale Poloniei și Lituaniei, cele formate prin unificarea mai multor ramuri înrudite ale Cehoslovaciei și Regatului sârbo-croato-sloven, cel lărgit al României și noile republici ale Finlandei, Estoniei și Letoniei.

Poate fi, așadar, considerată o performanță notabilă cea a națiunii letone care a reușit să-și mențină și să-și consolideze cea mai importantă 9 creație colectivă a sa, statul suveran și independent leton, în pofida tuturor provocărilor cărora a trebuit să le facă față, iar acestea nu au fost puține!

Abia fusese proclamat la Riga noul stat independent al Letoniei la 18 noiembrie și gărzile roșii bolșevice au și lansat un atac împotriva acestuia, ocupându-i capitala, Riga, la 3 ianuarietocmai în momentul în care în Europa se pregătea pentru deschiderea areopagului păcii de la Paris.

Mai grav, în ceea ce mai rămăsese din Letonia s-a constituit un alt guvern lipsit de legitimitate, condus de scriitorul Andrievs Niedra, care reprezenta, în realitate, aspirațiile unei părți — ce-i drept consistente, dar puțin numeroase în ansamblul populației noului stat — a elitei germanilor baltici, minoritatea lider, vreme de șapte secole, a vieții politice, economice, sociale în această regiune, ce nu putea accepta datând pe omul leton cedeze cu ușurință privilegiile de care se bucurase.

A fost nevoie de victoria magistrală de la Cēsis, din 23 iunieobținută alături de vecinii estonieni, pentru farang thai dating acest guvern marionetă să fie înlăturat și perspectiva ca aspirațiile poporului leton să fie deturnate de la înfăptuirea lor firească să fie îndepărtată.

Au trecut doar câteva luni și, din august-septembrie, guvernul provizoriu și tânărul stat leton au trebuit să facă față unei a treia mari provocări în mai puțin de un an de existență.

Formațiuni mixte ruso-germane, conduse de aventurierul Pavel Bermondt-Avalov, au întreprins un atac sângeros asupra centrelor de putere ale Letoniei. Orașul Riga, care se pregătea să sărbătorească primul an de capitală a unui stat independent, a fost supus în zilele de 10 și 11 noiembrie unor atacuri distrugătoare din partea acestor formațiuni militare.

Și de această dată statul leton a reușit să-și dovedească vitalitate, iar în luna decembrie aceste trupe au fost definitiv alungate dincolo de frontierele de stat. Același lucru avea să se întâmple și cu formațiunile sovietice, asigurând astfel Letoniei posibilitatea de a se concentra asupra elementelor de recu- noaștere internațională, de construcție statală și de refacere a datând pe omul leton grav afectate în urma războiului. Dating tehnica nlp internațională a Letoniei nu a fost nici aceasta un deziderat ușor de îndeplinit.

Letonia: Guvernatorul băncii centrale, acuzat de luare de mită

Letonia, ca și vecina sa de la nord, Estonia, a obținut recunoașterea din partea Puterilor Aliate abia la data de 26 ianuariedupă mai bine de doi ani de eforturi susținute ale tinerei 10 și lipsitei de experiență diplomații letone, din rândul căreia se va re- marca acel Nicolae Titulescu al Balticii, cum inspirat îl numea istoricul Ēriks Jēkabsons pe diplomatul Zigfrīds Anna Meierovics.

O lună mai târziu, la 26 februarieși România, prin vocea ministrului său plenipotențiar la Copenhaga, Mihail M. Pâcleanu, oferea recunoaște- rea sa noului stat independent leton, făcută cunoscută ministrului de externe Datând pe omul leton. Alături de eforturile considerabile și inteligente ale reprezentanților letoni, sprijinul Puterilor Occidentale a fost, în mod categoric, un element cheie în ecuația obținerii recunoașterii in- ternaționale și a stabilirea relațiilor diplomatice cu alte state ale lumii.

Până și Rusia Sovietică a fost nevoită, la 11 Augustsă recunoască independența Letoniei în cadrul unui tratat semnat chiar în metropola letonă, la Riga. Construcția statală a Letoniei a avut ca principal suport susținerea populației, atașată de noua construcție statală, care pentru prima dată reprezenta cu adevărat voința națională, dar a pornit practic aproape de la zero. Nu existau instituții guvernamentale centrale și locale, sedii ale acestora, nu funcționau mecanisme politice, instituționale, juridice, financiare, fiscale, sociale, economice, culturale ale noului stat.

Totul era de făcut, iar posibilitățile de geneză instituțional-statală erau extrem de friabile. Cu toate acestea, în doar câțiva ani Letonia va avea instituții guvernamentale operaționale, o rețea de transport funcțională, o circulație datând pe omul leton normală, un sistem de administrare și împărțire a dreptății, o armată națională și gărzi civile, instituții de ordine publică care vor pune capăt ratei mari a criminalității din primii ani de după război, codurile civil și penal și, ca o încununare a activită- ții de creație legislativă, o Constituție, cea dincare va constitui un adevărat reper în mentalitatea colectivă letonă, inclusiv în anii grei ai stalinismului și anexării sovietice care vor urma celei de-a doua con- flagrații mondiale.

datând pe omul leton

Toate acestea arată, dincolo de orice tăgadă, că în spatele acestei construcții statale s-a aflat în tot acest timp legitimitatea conferită de voința vastei majorități a cetățenilor noului stat. O activitate edilitară remarcabilă va face ca Riga, metropola Balticii, dar și celelalte orașe și comune ale Letoniei, să depășească starea de distrugere cauzată de consecințele războiului datând pe omul leton chiar să reușească o 11 activitate edilitară menită să reprezinte aspirațiile noului stat leton.

Politica memoriei practicată la nivel guvernamental și local va aduce în prim-plan efortul depus pentru constituirea și apărarea noului stat independent leton, unitatea națională și perseverența eforturilor de consolidare a tânărului edificiu statal. Statul independent leton a fost, în general, unul incluziv, care s-a preocupat în mod constant de integrarea socială, educațională, cultu- rală a majorității și a minorităților deopotrivă, mai cu seamă până în anul Reforma agrară a dus, ca și în România, la o transformare radicală a structurii proprietății agrare, trecerea de la mari latifundii aflate în proprietatea unei minorități la o mică proprietate deținută de cei mai mulți, lăsând o suprafață de teren, chiar mai mică decât în România, de 50 ha, în mâinile vechilor săi posesori.

Această decizie, contestată cu vehemență de către vechile elite ale țării, va avea conse- cințe multiple, unele pozitive, altele negative, dar era inevitabilă în noul climat politic și ideologic de după Primul Război Mondial. Letonia a fost, de asemenea, o țară care a înțeles că națiunea tutelară nu trebuie să se transforme dintr-una oprimată într-una opresoare. Prin urmare, Letonia interbelică a fost deschisă față de drepturile minorităților, care și le-au exercitat în deplină libertate și — în special cele mai avansate din punct de vedere al conștiinței de sine — cu mult succes.

Germanii baltici, în special, deși puternic afectați de reforma agrară, au reușit să-și creeze un mediu cultural în care să-și afirme și să-și promoveze va- lorile pe care le cizelaseră vreme de atâtea secole pe țărmul răsăritean al Balticii.

datând pe omul leton

De altfel, programele și instituțiile două datorii din Letonia, mai cu seamă din capitală și din orașe, au jucat un rol însemnat în climatul de înflorire culturală care a fost trăsătura dominantă a acestei țări în perioada interbelică. Dacă vreme de un deceniu și jumătate statul leton a fost un adevărat paradis al vieții asociative de toate felurile, inclusiv a celei politice, în care se aflau competiție numeroase formațiuni politice, lovitura de stat din 15 mai a dus la impunerea unui regim autoritar în Letonia, nu foarte datând pe omul leton în trăsăturile sale de ceea ce avea să se întâmple după 10 februarie în România.

Datând pe omul leton politic i-a luat locul re- țeta dictaturilor, polifoniile au fost înlocuite cu monologul ideologic, 12 descătușarea de energii ce a urmat Primului Război Mondial a fost înlocuită de uniformitate. Regimul dictatorial a depus însă eforturi pentru sprijinirea agriculturii, a producției și exportului produselor agricole și animaliere, ceea ce i-a asigurat un grad de susținere deloc neglijabil în mediul rural.

În planul relațiilor internaționale, Letonia a fost unul dintre sta- tele care au susținut cu vigoare Societatea Națiunilor și securitatea colectivă, în care și-a pus o parte a speranțelor sale. Va fi recunoscută ca o națiune demnă de încredere în plan internațional printr-o serie de diplomați sau intelectuali de marcă, reprezentanți ai statului sau ai organizațiilor letone, inclusiv ale celor minoritare, precum a fost cazul lui Paul Schiemann.

datând pe omul leton

Aceștia și-au adus aportul la creația sau modelarea unor instituții sau practici internaționale. Statul leton a contribuit în mod consistent la constituirea Înțelegerii Baltice în anulpe care a făcut eforturi să o consolideze în anii următori, și a încercat să păs- treze datând pe omul leton cât mai cordiale cu vecinii săi imediați și, mai cu seamă, cu Puterile Occidentale, îndeosebi cu Marea Britanie, care constituia și o piață importantă pentru produsele sale.

În condițiile eșecului multor creații statale de mai mică sau mai mare anvergură de după Primul Război Mondial, al reușitelor relativ modeste ale altora, ce a făcut din statul leton independent un factor de stabilitate, capabil să atingă o anumită prosperitate în regiunea Europei Central-Răsăritene?

Așa cum demonstrează această carte, dacă stata- litatea letonă sărbătorește anul acesta Centenarul, comunitățile din Letonia, majoritare sau minoritare, au deja câteva milenii de existență, de creație socială, culturală, economică, începând încă din preistorie.

ULDIS MIKUTS: "LETONIA SPRIJINĂ MOLDOVA PE CALEA INTEGRĂRII EUROPENE"

Înainte de stabilirea germanilor baltici și după acest moment aceste comunități au fost capabile să-și asigure condițiile de existență și, ade- seori, să fie în pas cu evoluțiile regionale și chiar cu cele internaționale. Germanii baltici au preluat, desigur, rolul de elite regionale, aducând contribuții remarcabile la cuplarea mai bună a regiunii cu marile căi de comunicații, de schimburi comerciale, culturale, ideatice ale con- tinentului european.

Totodată, aceștia au dezvoltat viața citadină, au realizat un grandios program edilitar, mai cu seamă la Riga, au instituit principii de normalitate în existența cotidiană a societății. Pe datând pe omul leton altă 13 parte, Cavalerii Livonieni — a căror poveste o veți întâlni, de asemenea, în paginile acestei lucrări —, în ciuda marilor lor merite, au impus cu autoritate ordinea socială, economică din regiune, neluând seama la marile curente de modernizare și îndreptare a stărilor sociale aduse de epocile mai datând pe omul leton.

Dacă letonii anului aveau printre cele mai mari rate de alfabetizare din întreaga Europă și, s-ar putea spune, fără teama de a greși, din întreaga oicumenă, aceștia se aflau, totodată, într-o si- tuație ingrată din punct de vedere social, ceea ce nu putea fi o trăsătură a unei societăți durabile.

Încetul cu încetul, însă, letonii au reușit să-și creeze o limbă literară, să-și constituie elite, care vor juca un rol fun- damental după Marele Război în ghidarea noului stat, să pună bazele unei prese extrem de bogate și diversificate, a unei literaturi impresio- nante, să-și pună în valoare folclorul și tradițiile. Aceasta este, în fond, țesătura care a făcut posibilă existența noului stat, acesta este secretul, cuprins între copertele acestei lucrări, al vitalității și viabilității statului leton interbelic.

Mai multe despre acest subiect